Microsoft 365 konsulenter

Glasspaper har Microsoft 365 konsulenter som er spesialisert på å hjelpe våre kunder med å sette opp og utnytte funksjonalitetene som ligger i Microsoft 365 og Power Platform. I tillegg har vi ekspertisen til å ivareta dine behov rundt informasjonssikkerhet og personvern.

imaget8j1a.png

Økt effektivitet og bedre digital samhandling

Våre Microsoft 365 konsulenter bistår ledere og brukere gjennom å kartlegge deres digitale samhandlingsbehov og arbeidsprosesser for dermed å sette opp Microsoft 365 miljøet tilpasset virksomhetens behov, samt tilby nødvendig Microsoft 365 opplæring. 

Resultatet er at de ansatte vil jobbe mer effektivt, bli mer tilfredse og at forholdene rundt samhandling, personvern og informasjonssikkerhet ivaretas ut ifra beste praksis.

Mange virksomheter er ikke klare over alle mulighetene de har gjennom Microsoft 365. Dette kan være manglende kunnskap om bruk av applikasjoner de allerede bruker som Teams, SharePoint, Officepakken etc eller det kan være applikasjoner som kunne vært av verdi for virksomheten som ikke er tatt i bruk som eksempelvis Forms, Power Automate, Power-BI med mer. Vi hjelper vår kunder til å bli digitalt modne.

Microsoft 365 støtte til IT-ansvarlig

Mange IT-ledere og IT-administratorer har et stort spekter av arbeidsoppgaver og rekker ikke å sette seg inn i det fulle mulighetsrommet som ligger i Microsoft 365 eller holde seg oppdatert på besteprasis oppsett, spesielt rundt sikkerhetsinnstillinger og personvern, eller har ikke tid til å håndtere det.

Foruten design og bruk av de vanligste applikasjonene så bistår ofte våre Microsoft 365 konsulenter IT-siden med oppsett for sikkerhet og personvern. Sikkerhetsmulighetene i MS 365 er en viktig del av å det å redusere trusler rundt informasjonssikkerhet, samt sikring av personvern. Dette krever både riktig oppsett, en forvaltningsplan og en plan for målrettet opplæring av sluttbrukere over tid.

Vi kan bistå med å automatisere manuelle prosesser gjennom Power Automate, sette opp innsiktsløsninger og om ønskelig kan vi gi råd til god forvaltning, eller vi kan forvalte deres løsninger for å hindre sikkerhetstrusler og sikring at personopplysninger i henhold til GDPR, samt kostnadsoptimalisering rundt lisensiering.

Microsoft 365 konsulenter med mye bransjeerfaring 

Våre Microsoft 365 konsulenter kan vise til referanser innen et bredt spekter av bransjer når det kommer til oppsett, bruk og opplæring rundt Microsoft 365 og tilhørende håndtering av informasjonssikkerhet og personvern. Eksempler på bransjer vi har erfaring fra er bank / finans, shipping, IT, telecom, ideelle organisasjoner, helse, offentlig sektor, media, industri, advokat, retail, tjenesteytende næring mer mer. Dette betyr at vi har bransjekunnskap til å forstå hverdagen til ledelsen, brukere og IT-siden.

Bistand innen MS 365

Våre kunder kan både leie inn konsulenter for kortere eller lengre rådgivnings-, implementerings eller opplæringsbistand. Ved behov kan våre MS 365 konsulenter ta helhetlig ansvar for prosjekter eller ta ansvar for forvaltning av Microsoft 365 miljøet, eller delansvar for å sikre at selskapet ivaretar anbelfalinger innen informasjonssikkerhet på best mulig måte.