Samfunnsansvar

Glasspaper erkjenner vårt samfunnsansvar og tar bærekraftige valg. Vi vil skape verdi for våre interessenter samtidig som vi skal tilby et godt arbeidsmiljø og jobbe for å minimere påvirkningen på klima og miljø som følge av egen drift og valg.

Retningslinjer for ansvarlig næringsliv 

I Glasspaper ønsker vi at alle skal bidra til å skape en sunn bedriftskultur. Vi vil drive Glasspaper som en virksomhet som skaper verdi for våre kunder, investorer, ansatte og alle som drar nytte av tjenestene vi tilbyr. 

Ansatte i Glasspaper skal opptre med sosial bevissthet, profesjonalitet, og vise respekt og inkludering for kolleger og andre samarbeidspartnere.  

Glasspaper People AS ble i 2019 revidert arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

ESG 2024 Nor

Åpenhetsloven

Glasspaper Group leverer en rekke tjenester fra kompetanseutvikling, økonomi-, rekrutterings-, bemannings- og konsulenttjenester, samt programvareutvikling.  Vi har en systematisk og målrettet tilnærming til åpenhet og etterlevelse av åpenhetsloven. Åpenhetsloven er for oss et viktig verktøy for å fremme gjennomsiktighet og ansvarlighet for egne virksomheter og våre leverandører. Glasspaper Group forstår betydningen av åpenhet og har etablert rutiner for å hindre brudd på arbeidsforhold, samt varslingsrutiner. I tillegg har vi identifisert risikobransjer, og har fokus på å gjøre innkjøp som bidrar til å sikre gode arbeidsforhold i hele vår verdikjede.

Glasspaper Group er forpliktet til å skape en kultur der åpenhet og etterlevelse av åpenhetsloven blir en naturlig del av organisasjoners virksomhet.

Ved å gjennomføre denne aktsomhetsvurderingen, tar Glasspaper Group ansvar for å identifisere, håndtere og redusere potensielle risikoer knyttet til bærekraft og ansvarlig drift, og jobber aktivt for å sikre en positiv påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Ved spørsmål, ta kontakt med Hanne Mellby: hanne.mellby@glasspaper.no 

Åpenhetsloven

Krav til leverandører 

Våre samarbeidspartnere og leverandører skal overholde menneskerettigheter, alle gjeldende forskrifter knyttet til helse og sikkerhet, og overholder alle gjeldende miljølover og forskrifter. Våre samarbeidspartnere og leverandører skal opptre i samsvar med alle lover som regulerer minste arbeidsalder for hver stilling, inkludert lover som gjelder ungdoms og studenters ansettelse, lærlingeplasser og praksisplasser. Glasspapers leverandører og samarbeidspartnere skal etterleve alle gjeldende lover som omhandler diskriminering ved ansettelser og arbeidsforhold inkludert trakassering og represalier.  

Egenerklæring lønns-og arbeidsvilkår – leverandører

Etiske retningslinjer

Formålet med etiske retningslinjer er å definere hvordan ansatte i Glasspaper Group AS og våre datterselskaper skal opptre i den daglige virksomheten som gjenspeiler våre kjerneverdier og generelle bedriftskultur. Våre verdier, kvalitet, engasjement, innovasjon og ærlighet støtter også opp under våre etiske retningslinjer. Vi forventer at våre samarbeidspartnere også følger våre etiske retningslinjer i sin drift. Retningslinjene bygger på UN Global Compact's 10 principles og International Labour Organization (ILO) konvensjon mot sosial dumping. Her finner du våre etiske retningslinjer, Code of Conduct, og våre retningslinjer for interessekonflikt. 

Code of Conduct

Anti-Korrupsjon

Glasspaper forbyr uttrykkelig bestikkelser og korrupsjon i alle dens former og i all sin hensikt, enten det gjelder offentlige tjenestemenn eller representanter fra leverandører eller kunder.  

Antikorrupsjon

Varsling

I Glasspaper ønsker vi å fremme en åpen ytringskultur. Det er i Glasspaper sin interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket, og varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. I tillegg til at Glasspaper ønsker å fremme en åpen ytringskultur, har den enkelte arbeidstaker en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold.  

Varslingsdokument

Glasspaper støtter

Mennesker har rett til å bli behandlet med respekt, omsorg og verdighet. Glasspaper støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inkludert ILO-konvensjonen og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Ansatte skal respektere menneskeverdet, personvernet og rettighetene til hver person de interagerer med i løpet av arbeidet, og skal på ingen måte forårsake eller bidra til brudd eller omgåelse av menneskerettighetene. 

Miljø

Glasspaper ønsker å dekke dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner, og vi gjør det ved å være klar over våre sosiale, miljømessige og økonomiske forpliktelser. 

Vi jobber målrettet for å begrense den negative miljøpåvirkningen av aktivitetene våre, ved å bruke naturressurser klokt, redusere CO2 -utslippene våre og bruke mindre og renere energi. Vår bærekraftsagenda er å skape varig verdi både for samfunnet og for våre interessenter.  

Glasspaper forplikter seg til å arbeide med kontinuerlig miljøforbedring og overholde myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre miljø.

Miljøfyrtårn

Glasspaper anerkjenner sitt samfunnsansvar og ansvar om å ta bærekraftige valg. Derfor ble Glasspaper Group AS i 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert i kategorien Felles kriterier. 

For å bli en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift har Glasspaper innfridd en rekke konkrete, bærekraftige tiltak innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert gir det vår virksomhet gode forutsetninger til å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg vil vi som firma og våre ansatte være miljøbevisst i valgene vi tar. 

Miljøfyrtårn-logo.jpg

Vi ønsker å inspirere våre samarbeidspartnere og leverandører til å ta gode og bærekraftige valg. Vi håper samarbeidspartnere og leverandører velger å Miljøfyrtårnsertifiseres eller sertifiseringer med tilsvarende standarder.  

Klima-og miljørapport

 

Retningslinjer for databeskyttelse og GDPR

Les mer om våre retningslinjer